باملند

  • * مبلغ ۹ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود